PROJEKTY EÚ

EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA:

EURÓPA INVESTUJE DO VIDIECKYCH OBLASTÍ

 

Prijímateľ:

Názov: BRANKO, a.s. Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra IČO: 31438181 Kód projektu: 041NR060077

Názov a opis:

Umelá liaheň – Etapa II. Zvýšenie efektivity podnikateľských činností spoločnosti Branko, a. s., posilnenie konkurencieschopnosti, ako aj udržanie a zvýšenie zamestnanosti v podniku.

Miesto realizácie projektu:

SR, obec: Nitra, okres: Nitra

Poskytovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy:

6/PRV/2015

Operačný program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Fokusová oblasť prioritná:

2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

Opatrenie:

4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Podopatrenie:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Európa investujúca do vidieckych oblastí:

PROGRAM PRV 2007 – 2013 Umelá liaheň –

novostavba výrobnej haly, BRANKO, a.s.